Gert Oostindie zal aan het einde van het gezamenlijke project (zomer 2021) de synthese publiceren, op grond van reeds bestaande studies en het onderzoek dat thans wordt verricht. Vanzelfsprekend zullen de definitieve opzet en invulling van de synthese pas kunnen worden vastgesteld wanneer de verschillende onderzoeksprojecten hun voltooiing naderen. Niettemin is begin 2017 een voorlopige inhoudsopgave van de synthese vastgesteld, mede om de uitvoerders van de deelprojecten richting te geven in hun onderzoek, dat immers bouwstenen moet opleveren voor de synthese. Deze voorlopige inhoudsopgave is als volgt:

Woord vooraf. Toelichting op het gehele project; achtergronden, werkwijze. Toelichting op de opzet van de synthese. Nadruk op de Nederlandse/Indische dimensie, maar met ruime aandacht voor ontwikkelingen aan Indonesische zijde.

1. Inleiding. Historische tijdlijn tot en met de soevereiniteitsoverdracht. Naoorlogse nasleep, interpretaties en debatten. Samenvatting van de belangrijkste vragen en conclusies uit eerder historisch onderzoek, uit het hele project en van deze synthese.

2. De politieke arena. Indonesisch nationalisme en de Revolutie. Nederlandse reacties, maatschappelijk, politiek-bestuurlijk en militair. De internationale politieke context.

3. Van de Japanse bezetting naar de bersiap. Militarisering en politieke radicalisering. Karakteristiek, context en verloop van de bersiap. Impact op later oorlogsgeweld.

4. De strijdende partijen. Indonesische (para)militaire troepenopbouw en strategie. Nederlandse krijgsmacht: vooroorlogse tradities, post-1945 troepenopbouw, verhouding tussen verschillende onderdelen, militaire cultuur.

5. Karakter en verloop van de oorlog. Ontwikkeling in de tijd per regio. Wat betekende ‘gezag’? Guerrilla en contraguerrilla. Doden en gewonden aan alle kanten.

6. Massageweld/oorlogsmisdaden: aard en frequentie. Juridische definities, militaire operationalisering en instructies, ethische opvattingen van (on)toelaatbaar militair geweld. Massageweld en terreur tegen burgerbevolking en gevangen tegenstanders als integraal onderdeel  van de oorlogvoering. Conclusie over al dan niet structureel/systematisch karakter van massageweld.

7. Massageweld/oorlogsmisdaden: verklaringen. Bronnen en narratieven aan beide zijden. Motieven, preventie en bestraffing. Daders en slachtoffers. (On)bekendheid van dit alles in Indische en Nederlandse bestuurlijke en militaire kring en breder, in politiek en de media.

8. Verdeelde percepties en nasleep. Naoorlogse bilaterale betrekkingen en akkoorden over amnestie en schadevergoeding. Polarisatie en verzoening. Herinneren, vergeten, verdringen, wederzijds. Ontwikkeling in de loop der tijd; generatiewisselingen.

9. Een vergelijkend perspectief. Vergelijking met Franse, Britse, Portugese dekolonisatieoorlogen. Overeenkomsten en verschillen in de maatschappelijke en wetenschappelijke verwerking achteraf.

Dit project wordt uitgevoerd door: Gert Oostindie